Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Các ngân hàng phải báo cáo định kỳ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa |Tin tức Doanh Nghiệp


Theo văn bản này, để tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ DNNVV nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ của ngành ngân hàng tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-NHNN ngày 28/6/2016 của Thống đốc NHNN, NHNN đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Nắm bắt kịp thời tình hình cho vay DNNVV, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa TCTD với DNNVV trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả;

Ảnh minh họa.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, hiệp hội tại địa phương xử lý các vướng mắc phát sinh có liên quan đến ngành ngân hàng trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ DNNVV; đặc biệt là chính sách cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, chính sách hỗ trợ DNNVV thông qua Quỹ phát triển DNNVV để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, NHNN triển khai thực hiện chính sách này tại địa phương.

Định kỳ hàng quý, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo tình hình cho vay của các TCTD với DNNVV trên địa bàn theo nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động của các DNNVV trên địa bàn; các chính sách hỗ trợ của địa phương đối với DNNVV; Báo cáo tình hình cho vay của các TCTD đối với DNNVV trên địa bàn; Đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; (iv) Đề xuất giải pháp, kiến nghị để mở rộng tín dụng đối với loại hình doanh nghiệp này (về cơ chế chính sách, kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và NHNN).

Báo cáo gửi về Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - NHNN trước ngày 15 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo tiếp theo. Riêng đối với kỳ báo cáo 31/12/2016, đề nghị gửi báo cáo về Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - NHNN trước ngày 20/02/2017.

Thêm bình luận

Các tin khác

#doanh #nghip

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.